Menu Novinky

Projekční činnost

Projektová dokumentace

Naše projektové práce rozdělujeme podle rozpracovanosti na několik stupňů dokumentace.

Architektonická studie

(situace, dispoziční a hmotové řešení staveb)

Dokumentace pro územní řízení

(územní souhlas)

Dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby

?

Inženýrská činnost

  • Zajištění vstupních podkladů pro vypracování projektové dokumentace
  • Obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů a účastníků výstavby
  • Projednání projektové dokumentace s dotčenými účastníky řízení
  • Vypracování žádosti o územní rozhodnutí a zajištění územního řízení
  • Vypracování žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby a zajištění stavebního řízení
  • Zastupování stavebníka, na základě plné moci, při jednání s úřady a účastníky řízení
  • Zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí dokončené stavby
  • Provádění stavebního dozoru
  • Zaměření a zakreslení stávajícího stavu staveb