Menu Novinky

Nízkoenergetické a pasivní domy

PRINEX GROUP s. r. o. vypracuje projektovou dokumentaci a následně realizuje stavby nízkoenergetických, nebo pasivních rodinných domů prováděných jako dřevostavby systémem „Two by Four„.

Příprava stavby

Projektová dokumentace

Vytvoříme projektovou dokumentaci na stavby rodinných domů podle požadavků a představ stavebníka. Při zpracování projektové dokumentace důsledně uplatňujeme individuální přístup ke klientovi, aby jeho představy o bydlení, jeho nárocích a finančních možnostech byly skloubeny s vlastním návrhem architekta, při respektování obecně závazných předpisů a požadavků na výstavbu.


Návrh stavby

Po vzájemné dohodě se stavebníkem, kde se upřesní požadavky na stavbu rodinného domu, vypracujeme návrh rodinného domu, ve kterém je řešeno jeho dispoziční uspořádání, vzhled domu a jeho umístění na pozemku. Prvotním podkladem pro umístění domu na pozemek je katastrální snímek. Návrh stavby se stavebníkem projednáme a po vzájemné konzultaci upřesníme a dopracujeme. Upřesníme si požadavky na vytápění a další technické detaily. Na základě tohoto návrhu vypracujeme předběžnou cenu za stavbu rodinného domu. Pokud dojde k dohodě na další spolupráci, pokračujeme dalším krokem přípravné fáze.


Dokumentace pro územní řízení

Pro vypracování projektové dokumentace zajistíme potřebné průzkumy, polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Podle velikosti a rozsahu stavby vypracujeme dokumentaci pro územní řízení (pokud to bude nutné), nebo dokumentaci pro vydání územního souhlasu. Opatříme vydání koordinovaného stanoviska. Dokumentaci projednáme s příslušnými dotčenými orgány a podáme žádost o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu).


Projekt pro stavební povolení (ohlášení)

Po vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) vypracujeme dokumentaci pro stavební povolení (ohlášení stavby) v rozsahu vyhlášky o dokumentaci staveb. Na základě této dokumentace předložíme stavebníkovi nabídkovou cenu za realizaci stavby a návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Projektovou dokumentaci projednáme s dotčenými orgány a účastníky výstavby a podáme ohlášení na příslušný stavební úřad. Po vydání stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo zahájíme stavbu rodinného domu.


Projekt pro provedení stavby

Projekt pro provedení stavby obsahuje řešení provedení dřevěné konstrukce včetně detailů, statického posouzení a další nezbytně nutnou dokumentaci pro realizaci stavby (projekt vytápění, zdravotechniky, projekt venkovní kanalizace a likvidaci splaškových a dešťových vod, projekt elektroinstalace, projekty napojení stavby na veřejnou infrastrukturu a napojení na komunikaci).

Provedení stavby

Stavby rodinných domů provádíme na klíč, včetně základů a základové desky, nebo po dohodě se stavebníkem, jako stavbu před dokončením, v různém stupni rozestavěnosti. Kromě vlastní stavby rodinného domu provádíme stavbu veškerých objektů souvisejících se stavbou (přípojky energií, zpevněné plochy, oplocení).


Zajistíme návrh, výrobu, dodávku a montáž interiéru. Při realizaci stavby důsledně dbáme na provedení jednotlivých stavebních detailů. Po celu dobu spolupracujeme se stavebníkem a řešíme a provedeme případné změny a úpravy stavby před jejím dokončení. Po dokončení stavby provedeme dokumentaci skutečného stavu, zabezpečíme veškeré potřebné náležitosti pro kolaudaci stavby.


Doba výstavby rodinného domu „na klíč“ včetně základů je 6 měsíců.

Konstrukční systém

Dřevostavby navrhujeme a provádíme technologií „Two by Four“, kdy se konstrukce dřevostavby provádí přímo na stavbě. Jedná se rámovou konstrukci, kde základním konstrukčním materiálem je konstrukční hranol KVH. Stabilita konstrukce je zajištěna opláštěním z dřevoštěpkových desek OSB3 z vnitřní strany, z vnější strany konstrukce je opláštění provedeno deskami DHF.

Základové konstrukce

Základové pasy jsou prováděny z prostého betonu. Základová deska je tvořena z hutněného štěrku frakce 16/32 mm, betonu tl. 120 – 150 mm, který je vyztužen svařovanou sítí. Po vytvrdnutí betonu se na základovou desku natavují hydroizolační pásy, eventuelně protiradonová izolace. Na takto připravenou konstrukci se montují základové prahy dřevokonstrukce.

Vnější nosné stěny

Venkovní stěny jsou z konstrukčních hranolů KVH 40/140, ev. 40/200 mm. Z vnitřní strany je opláštění dřevoštěpovými deskami OSB3 tl. 15 mm, spoje jsou přelepeny Air stop páskou. Z vnější strany je konstrukce opláštěná deskami DHF tl. 15 mm. Minerální tepelná izolace tl. 140 mm ev. 200 mm v konstrukci stěny, certifikovaná předsazená sádrokartonová stěna.

Vnitřní nosná stěna

Vnitřní nosné stěny jsou provedeny z dřevěné rámové konstrukce, zhotovené z jehličnanu 40/140 mm, jednostranně opláštěné dřevoštěpkovou deskou KRONOPLY OSB3 tl. 12 mm. Konstrukce je vyplněna tepelně-izolačními deskami z minerální vlny ROCKWOOL tl. 140 mm, ev. 200 mm. Vnitřní plochy stěn tvoří sádrokartonové předsazené stěny, ve kterých jsou vedeny instalace.

Stropní konstrukce

Nosné trámy jsou z konstrukčních hranolů KVH, profil dle statického výpočtu, záklop je proveden z dřevoštěpkových desek OSB3 tl. 22 mm. Podhled je proveden ze sádrokartonu. Na přání zákazníka může být stropní konstrukce provedena s viditelnými trámy a záklop z palubek nebo sádrokartonu. Podlaha nad stropem je provedena z kročejové izolace tl. 30 až 50 mm, separační vrstvy, systémové desky podlahové topení, lité cementové směsi cemflow a nášlapné vrstvy (laminát, dřevo, koberec, pvc).

Střešní konstrukce – šikmá střecha

Krov je proveden jako vázaná tesařská konstrukce. Tepelná minerální izolace 180+60 mm, ev. 200+80 mm se vkládá pod a mezi krokve (mezikrokevní zateplovací systém), nebo nad krokve (nadkrokevní zateplovací systém). Pod tepelnou izolací je umístěna parozábrana. Podhledy můžou být provedeny ze sádrokartonu, variantně z palubek. Nad tepelnou izolací je umístěna pojistná hydroizolace, větrací mezera a krytina, tu provádíme z běžných materiálů dle výběru zákazníka – betonová krytina Bramac, pálená krytina Tondach, vláknocementová Eternit, Cembrit.

Střešní konstrukce – plochá střecha

Nosné trámy střešní konstrukce tvoří konstrukční hranoly, profil je dán statickým výpočtem. Nad záklopem z hoblovaných desek je provedena spádová a větrací vrstva z dřevěných hranolků, na kterých je nosná konstrukce z dřevoštěpkových desek OSB3 tl. 22 mm. Na bednění se montuje povlaková krytina z pvc nebo krytina z asfaltových modifikovaných pásů. Z vnitřní strany je mezi trámy vložena minerální tepelná izolace 180+60 mm, ev. 200+100+60 mm, parozábrana a podhled. Ten bývá standardně ze sádrokartonu, variantně z palubek.

Uložit

Uložit

Cena rodinného domu

Orientační cena stavby rodinného domu na klíč dle uvedené specifikace je v rozmezí 27 900,- Kč – 34 900,- Kč bez DPH za 1 m2 užitkové plochy domu. Na základě zpracované projektové dokumentace, ve které se mimo jiné upřesní požadavky stavebníka na použité materiály a vybavení (druh střešní krytiny, okapový systém, druh podlah, klempířské výrobky, druh obkladů a dlažeb, vybavení koupelny a pod.), vypracujeme nabídkovou cenu.

V ceně stavby rodinného domu nejsou zahrnuty:

  • Přípojky energií (voda, el. energie, plyn)
  • Venkovní kanalizace, ev.bezodtoká jímka nebo čistírna odpadních vod
  • Terénní úpravy pozemku, chodníky, příjezdové komunikace, oplocení
  • Dodávka a montáž vzduchotechnického vytápění

Financování

Financování probíhá formou záloh na jednotlivé ucelené části stavby.

Příklad

Na provedení základů vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50 % ceny základů, po jejich dokončení vyfakturujeme dalších 50 %, na dřevokonstrukci vystavíme zálohu 50 %, po jejím dokončení vyfakturujeme dalších 50 % atd.